English to Turkmen Computer Words | Kompýuter Sözlügi

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Turkmen speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Turkmen language.

Computer Words Meaning in Turkmen Language
Interface Interfeýs, kompýuter ulgamynyň iki ýa-da has köp bölegi maglumat alyşýan umumy araçäkdir.
Malware “Zyýanly programma üpjünçiligi”, ulanyjylaryň razylygy bolmazdan kompýuterlere aralaşmak we zeper ýetirmek üçin döredilen kompýuter programmalarydyr
Blogger Blogçy, weblogda mazmun ýazýan adam.
Caps Lock “Caps Lock” kompýuter klawiaturasyndaky düwme bolup, latyn we kiril esasly harplaryň baş harplar bilen döredilmegine sebäp bolýar.
Utility Operasiýa ulgamy tarapyndan üpjün edilýän mümkinçiliklere goşmaça üpjün edýän kiçi programma
Gigabyte 1000 megabaýta deň maglumat birligi
Hacking Hack etmek, maglumatlary ogurlamak üçin başga bir hasaplaýyş ulgamynyň howpsuzlygyny bozmak üçin kompýuteriň nädogry ulanylmagynyň manysydyr.
Byte Kompýuterde bir nyşanlary sanly görnüşde görkezýän 8 ikilik bitiň tapgyry.
Ebook Elektron kitap "elektron kitap" üçin gysga. Kompýuterde, elektron okaýjyda ýa-da başga elektron enjamynda okap bolýan sanly neşir.
Double Click Iki gezek basmak, kompýuteriň syçanjygynyň düwmesini iki gezek çalt basmakdyr.
Wi-Fi Wi-Fi, sim ulanmazdan, radio tolkunlaryny ulanyp, tora girip ýa-da birigip boljakdygyny aňladýar.
Root kök faýl ulgamynyň iň ýokary derejeli katalogyna degişlidir.
Version Wersiýa belgisi, kompýuteriň ösüş ýagdaýyny kesgitleýän sanlaryň özboluşly yzygiderliligi
External Storage Kompýuteriň esasy ýady bolmadyk maglumat saklaýjy enjam
Filename Extension Faýlyň adyny giňeltmek, kompýuter faýlynyň adyna goşulma hökmünde görkezilen kesgitleýji.
TFT Notebook kompýuterleri üçin ýokary hilli ekranyň bir görnüşi
MP3 Sanly aýdym-saz göçürip almak üçin meşhur gysylan faýl formaty.
Icon Hasaplamakda, nyşan, ulanyjynyň kompýuter ulgamyna geçmegine kömek etmek üçin kompýuteriň ekranynda görkezilen piktogramma ýa-da ideogramdyr.
World Wide Web Web, internet arkaly elýeterli köpçülikleýin web sahypalarynyň özara baglanyşykly ulgamy.
Log In Ygtybarly kompýuter ulgamyna ýa-da web sahypasyna girmek prosesine degişlidir.
Word Processor Ulanyjyny tekst ýazmak we redaktirlemek we formatlamak we printere ibermek üçin zerur gurallar bilen üpjün edýän programma
Macintosh “Macintosh” “Apple” tarapyndan işlenip düzülen iş stoly we noutbuk kompýuterleriniň hatarydyr.
Program Kompýuteriň ýerine ýetirip biljek görkezmeleriniň yzygiderliligi
Byte Maglumatlaryň birligi hökmünde işlenýän maglumatlaryň yzygiderliligi
Touchscreen Penörite ruçka enjamy ýa-da barmaklar bilen ulanyp boljak giriş enjamy hökmünde hyzmat edýän displeý.
Pixel Ekrandaky şekiliň iň kiçijik bölegi
Debug Kompýuter programma kodyndaky ýalňyşlyklary tapmaga we düzetmäge degişlidir
Platform Kompýuter bilen operasiýa ulgamynyň utgaşmasy
Java Java, Sun Microsystems tarapyndan işlenip düzülen ýokary derejeli programmirleme dilidir.
Information Technology Maglumatlary saklamak, almak we ibermek üçin ulgamlary (kompýuterler we telekommunikasiýa) öwrenmek ýa-da ulanmak.
Integer Bitewi san, matematiki bitewi sanlaryň bir toparyny görkezýän maglumatlar görnüşi bolan integral maglumatlar görnüşiniň maglumat toplumydyr
Social Network Dostlaryňyz bilen baglanyşyp, maglumat paýlaşyp boljak Facebook ýa-da Twitter ýaly web sahypasy.
Notebook Computer Örän ýeňil şahsy kompýuter
Capacity Diskde saklanyp bilinjek maglumatlaryň mukdary
Kernel Ernadro, ulgamdaky ähli zatlara doly gözegçilik edip, kompýuteriň operasiýa ulgamynyň özenindäki kompýuter programmasydyr.
Output Kompýuter tarapyndan döredilen maglumatlara çykyş diýilýär.
Search Engine Maglumatlar bazasyndan resminamalary ýa-da faýllary ýa-da maglumatlary alýan kompýuter programmasy
Subsystem Has ulurak ulgamyň bir bölegi
Table Maglumatlaryň hatarlarda we sütünlerde ýa-da has çylşyrymly gurluşda ýerleşdirilmegi.
Ip Address Aragatnaşyk üçin Internet protokolyny ulanýan kompýuter toruna birikdirilen her enjama berlen sanly bellik.
Client Kompýuter toruna birikdirilen islendik kompýuter
Array Belli bir zadyň täsirli görnüşi ýa-da diapazony
Inbox Gelýän bukja, gelýän habarlary kabul edýän e-poçta programmasyndaky ammardyr.
Input Device Giriş enjamy maglumatlary gaýtadan işlemek ulgamyna maglumat we gözegçilik signallaryny bermek üçin ulanylýan enjamlaryň bir bölegi
Window Penjire grafiki dolandyryş elementidir.
Cookie Web sahypasyna gireniňizde, web sahypasy kompýuteriňiziň gaty diskine goýýan gysga tekst
ISP Şahslara we beýleki kompaniýalara internete girmegi üpjün edýän kompaniýa
Privacy Rights Islenilmeýän ýa-da rugsat berilmedik çozuşlardan goralmak hukugy.
Spyware Ulanyjynyň razylygy bolmazdan, ulanyjynyň kompýuterinden maglumat alýan kompýuter programma üpjünçiligi
Virus Kompýutere zeper ýetirip biljek kiçijik, rugsatsyz programma
Cursor Kursor, kompýuteriň monitorynda ulanyjylaryň özara gatnaşygy üçin häzirki ýagdaýy görkezmek üçin ulanylýan görkeziji
Memory Elektron saklaýjy enjam
Server Müşderi stansiýalaryna kompýuter toruna umumy çeşme hökmünde faýllara we printerlere girişi üpjün edýän kompýuter
Home Row Öý hatary, biri ýazylman barmaklaryň dynç alýan klawiaturadaky düwmeleriň hataryna degişlidir
Disk Disk, okalýan we oňa ýazylan maglumatlary almaga ukyply gaty ýa-da tegelek, tekiz we magnitli plastinka
Microphone Bir zady ýazga almak ýa-da dostuňyz bilen gürleşmek islän wagtyňyz kompýuteriň gürleýän bölegi.
Memory Aat, kompýuter ulanylýan wagty maglumaty wagtlaýyn saklamak üçin.
Switch On Kompýuter ulanjak bolanyňyzda işjeňleşdirmek.
Software Kompýuter tarapyndan ulanylýan programmalar we beýleki operasiýa maglumatlary
Program Kompýuterde işleýän ýerine ýetirip bolýan programma üpjünçiligi.
User Kompýuterden ýa-da tor hyzmatyndan peýdalanýan adam
Megabyte Takmynan 1 000 000 baýt.
Laptop Göçme we syýahat wagtynda ulanmak üçin amatly kompýuter.
FAQ Belli bir önüm ýa-da hyzmat hakda umumy soraglara jogaplaryň sanawy
Surf Internetde maglumat gözlemek
Blog Adamlaryň başdan geçirmeleri hakda ýazýan onlaýn journalurnaly
Printer Kompýuterden kagyz gaty göçürme öndürýän çykyş enjamy
Text Editor Adaty teksti redaktirleýän kompýuter programmasynyň bir görnüşi.
User Interface Ulanyjy interfeýsi (UI) adamlaryň we maşynlaryň özara täsir edýän ýeri.
Clip Board Käbir operasiýa ulgamlarynyň, programma programmalarynyň arasynda we arasynda gysga möhletli saklamagy we geçirmegi üpjün edýän bufer
Logic Computerhli kompýuter ulgamlarynyň gurlan esasy amallary we gurluşlary bilen baglanyşykly kompýuter dizaýnynyň bir tarapy.
Network Özara baglanyşykly elektron bölekleriň ýa-da zynjyrlaryň ulgamy
Real-Time Derrew diýen ýaly maglumatlary ýa-da maglumatlary gaýtadan işläp bilýän kompýuter
Workstation Tehniki ýa-da ylmy amaly programmalar üçin niýetlenen ýörite kompýuter.
Trojan Horse Kanuny görünýän, ýöne kompýuteriňize gözegçilik edip bilýän zyýanly kod ýa-da programma üpjünçiligi
Option Specialörite nyşanlary döretmek we beýleki buýruk kodlaryny üýtgediji hökmünde ulanylýar
Toolbar Ekrandaky düwmeler, nyşanlar, menýular ýa-da beýleki giriş ýa-da çykyş elementleri ýerleşdirilen grafiki dolandyryş elementi.
Snapshot Belli bir wagtda ulgamyň ýagdaýy.
Anti Virus Software Wiruslary kompýuterden tapýan we aýyrýan programma
Zoom In And Zoom Out Has kiçi surat ýa-da has uzak görnüş almak üçin kiçeltmek obýektiwine ünsi jemlemek
Simulation Kompýuter programmasy arkaly hakyky dünýäni görkezmek
Captcha CAPTCHA, ulanyjynyň adamdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin hasaplamakda ulanylýan kynçylyk - jogap synagynyň bir görnüşidir.
Login Ygtybarly kompýuter ulgamyna ýa-da web sahypasyna girmek prosesine degişlidir.
Restore Microsoft Windows-da ulanyja kompýuteriniň ýagdaýyny yzyna öwürmäge mümkinçilik berýän aýratynlyk
Supercomputer Kompýuterler üçin häzirki iň ýokary iş tizliginde ýa-da golaýynda ýerine ýetirýän kompýuter
Keyword Programmirlemekde açar söz, programma tarapyndan saklanylýan söz, sebäbi sözüň aýratyn manysy bar.
Alignment Bir zadyň böleklerini biri-birine degişlilikde sazlamak
Charger AC rozetkasyna dakylýan we DC naprýa .eniýesini zarýad berilýän batareýa iberýän enjam.
Palmtop Eliň üstünde oturmaga ýeterlik bolmadyk kompýuter
Flowchart Akym çyzgysy, prosesi ýa-da amaly suratlandyrýan diagramma
PDA Şahsy sanly kömekçiniň gysgaldylyşy
Scanner Kagyz resminamalaryny kompýuter tarapyndan ulanyp boljak elektron resminamalara öwürmek üçin enjamlar
Podcast Kompýuterde ýa-da ykjam enjamda göçürip almak üçin internetde elýeterli sanly ses faýly
Compress Gysyş, kompýuterleriň bitleriň sanyny azaltmak arkaly faýllary kiçeltmek üçin ulanýan usulydyr
Touch Duýgur ekran, giriş enjamy bolan kompýuteriň ekranydyr
Iteration Iterasiýa, kompýuter programmasynda bir funksiýanyň ýa-da prosesiň gaýtalanmagydyr.
Delete Öçürmek - aýyrmak ýa-da pozmak üçin kompýuter terminologiýasy
Folder Faýl goýup boljak kompýuteriň gaty diskiniň bölümi
Shareware Mugt elýeterli we baha bermek üçin köplenç resmi däl paýlanylýan programma üpjünçiligi,
Cd Rom Kompýuter maglumatlaryny saklamak üçin disk.
Firewall Kompýuter maglumatlaryny saklamak üçin disk.
Save Kompýutere ýa-da tora girmeginiň öňüni alýan howpsuzlyk ulgamy
Virtual Memory Resminamany göçürmek üçin işlenýän resminamany, ýazgyny ýa-da suraty saklaň
Serial Port Kompýuteriňiziň operasiýa ulgamyny ýüklemek we programmalary işletmek üçin ulanýan enjamlaryna degişlidir.
Spam Daşky enjamlary birikdirmek üçin kompýuteriň arkasyndaky rozetka
Notebook Islenilmeýän we soralmaýan "gereksiz" e-poçta ýa-da täzelikler toparyna ýa-da bloga degişli bolmadyk ýazgylar.
Finder Notebook kompýuter, noutbuk kompýuter, bukulýan, göçme kompýuter.
Spreadsheet Finder “Macintosh” kompýuterleriniň iş stoly interfeýsi
Joystick Gorizontal hatarlaryň we dik sütünleriň gözeneginde maglumatlary saklaýan resminama.
Dashboard “Joystick” kompýuter oýunlarynda we kömekçi tehnologiýada ulanylýan kursor dolandyryş enjamydyr
Firmware Dolandyryş paneli, ulanyja maglumat berýän ulanyjy interfeýsiniň bir görnüşidir
Usb Flash Drive Hasaplamakda, programma üpjünçiligi enjamyň belli bir enjamy üçin pes derejeli gözegçiligi üpjün edýän kompýuter programma üpjünçiliginiň belli bir synpydyr.
Emoticon Maglumatlary saklamak üçin kiçi, daşarky enjam, USB rozetkasy arkaly birigýär.
Decompress Nyşanlaryň yzygiderliligi bilen görkezilen ýüz keşbi
Hacker Dekompress gysyş faýlyny öňki görnüşine giňeltmegi aňladýar
Kilobyte Haker, tehniki meseläni ýeňip geçmek üçin kompýuter, aragatnaşyk ýa-da başga başarnyklary ulanýan şahsyýet
Bandwidth Takmynan 1000 baýt.
Menu Bar Berlen zolagyň içindäki ýygylyklar, esasanam signal ibermek üçin ulanylýar.
Bulletin Board System Belli bir programma üçin elýeterli menýularyň sanawyny öz içine alýan keseligine zolak.
Scroll Bar Býulleten tagtasy ulgamy ýa-da BBS, ulanyjylara terminal programmasyny ulanyp ulgama birikmäge mümkinçilik berýän kompýuter serweri işleýän programma üpjünçiligi.
Programmer Adatça penjiräniň sag ýa-da aşaky böleginde ýerleşýän dik ýa-da keseligine çyzyk, penjiräni görmek meýdançasyny herekete geçirmäge mümkinçilik berýär.
Virtual Kompýuter programmalaryny ýazýan adam.
Boot Hasaplamakda, wirtual hakyky bir zadyň sanly köpeldilen görnüşi.
Mouse Hasaplamakda, ýüklemek kompýuteriň başlamagydyr
Reboot Kompýuter syçanjygy, el bilen tutulýan görkeziji enjam bolup, ýer ýüzüne görä iki ölçegli hereketi kesgitleýär
Mirror Hasaplamakda, gaýtadan açmak işleýän kompýuter ulgamynyň täzeden başlanmagydyr.
Plug-In Aýna başga bir serwerden maglumatlaryň takyk göçürmesini berýän serwerdir.
Feedback Hoster eýesi programmasynyň özüni üýtgetmän, baş programma täze funksiýalary goşýan kompýuter programma üpjünçiligi
Node Ulgamyň çykyşy girişine gaýtarylýar
Boolean Düwün, baglanyşyk sanawy ýa-da agaç maglumatlary gurluşy ýaly maglumat gurluşynyň esasy birligi
Import Iki (0) ýalan ýa-da 1 (dogry) iki bahadan birine eýe bolup bilýän ikilik üýtgeýji.
Keyboard Maglumatlar bazasyna ýa-da resminama geçiriň
Plagiarism Syçanjyk bilen bilelikde kompýuter üçin esasy giriş enjamy bolup hyzmat edýän düwmelerden ýasalan tagta.
Bug Göçürmek başga biriniň eserini göçürmek we ony özüňiz ýaly neşir etmekdir.
App Bir programmada (kiçi) kemçilik ýa-da kemçilik
Smartphone Programma, belli bir işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän programma üpjünçiliginiň bir görnüşidir
Cd-Rom Diňe jaň etmek we tekst habarlaryny ibermekden başga-da ösen funksiýalary bolan jübi telefony.
Personal Computer CD-ROM ykjam diski diňe ýat okamak diýmekdir. Kompýuter maglumatlaryny saklaýan ykjam disk hökmünde işleýär.
Webcam Mikroprosessor esasly we bir gezekde bir adam tarapyndan ulanylmaga niýetlenen kiçi sanly kompýuter
Router Sanly surata düşürmek we internet arkaly geçirmek üçin döredilen sanly kamera
Scroll Up And Down Kompýuteriňize internete birikmäge mümkinçilik berýän guty.
Wires And Cables Sahypany ýokaryk we aşak süýşürmek üçin, web sahypasyny görýän ýaly.
Command Kompýuteriň dürli böleklerini birleşdirýän uzyn inçe metal bölekleri.
Download Hasaplamakda buýruk, belli bir işi ýerine ýetirmek üçin kompýuter programmasyna görkezme bolup durýar.
Bluetooth Göçürip almak, web serwerinden web sahypalaryny, suratlary we faýllary almak prosesi.
Copy Kompýuter enjamlarynyň arasynda aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän simsiz tehnologiýa.
Speakers Teksti, maglumatlary, faýllary ýa-da diskleri köpeltmek, şol bir faýlyň ýa-da maglumatlaryň segmentiniň iki ýa-da köpüsini öndürmek
Graphical User Interface Kompýuteriň sesine gözegçilik edýän bölegi.
Path Tekstiň ýerine grafika esaslanýan ulanyjy interfeýsi
Home Page Faýlyň ýa-da katalogyň adynyň umumy görnüşi, faýl ulgamynda özboluşly bir ýeri görkezýär.
Fios Tt, ýagtylygyň impulslary arkaly maglumatlary geçirmek üçin süýümli optiki kabelleriň ulanylyşyny beýan edýär.
Post Blog ýa-da sosial ulgamda surat ýa-da teswir ýazmak.
Protocol Elektron enjamlaryň arasynda maglumatlary geçirmegiň düzgünleri ýa-da proseduralary
Offline Haçan-da bir kompýuter ýa-da başga enjam açylmasa ýa-da başga enjamlara birikdirilmese, "awtonom" diýilýär
Keyboard Kompýuter klawiaturasy düwmeleri ýa-da düwmeleri basyp kompýuter ulgamyna nyşanlary we funksiýalary girizmek üçin ulanylýan giriş enjamydyr.
Online Kompýuter ulgamy bilen maglumat ibermäge ýa-da almaga taýyn
PC Kompýuter "şahsy kompýuter" üçin başlangyç. “IBM Personal Computer” adyny model adyna goşdy.
Link Programmanyň bir bölegini beýlekisine birleşdirýän görkezme
Baud Modemler üçin maglumat geçiriş tizligi
Code Kompýuter programmasyndaky maglumatlaryň simwoliki tertibi
Typeface Şol bir dizaýnyň nyşanlarynyň toplumy
Font Şrift, ýazuw görnüşi we ululygy, meýdançasy we aralygy ýaly beýleki häsiýetleriň utgaşmasydyr
Wiki Wiki, ulanyjylara öz web brauzerini ulanyp, sahypadaky mazmuny goşmaga we täzelemäge mümkinçilik berýän web sahypasydyr.
Applications Kompýuteriňizde işleýän programma üpjünçiligi
Computer Maglumatlary saklamak we gaýtadan işlemek üçin elektron enjam
Netbook Ilki bilen web-serfing üçin döredilen kiçijik noutbuk ýa-da depder stili kompýuter.
GUI Ulanyjylara syçanjyk bilen basmaga, süýräp we taşlamaga mümkinçilik berýän ekrandaky grafikalara degişlidir
Data Faktlar ýa-da sanlar ýa-da kompýuterde saklanýan ýa-da ulanylýan maglumatlar hökmünde kesgitlenilýär.
Piracy Programma üpjünçiligi garakçylygy, awtorlyk hukugyny bozýan programma üpjünçiligini bikanun göçürmek hökmünde kesgitlenýär.
Paste Buferden maglumatlary bir programma girizmäge mümkinçilik berýän buýruk
Mainframe “Mainframe” uly maglumatlary gaýtadan işlemek üçin ulanylýan güýçli kompýuterlerdir.
JPG Surat üçin faýl görnüşi we şekili gysmagyň serişdesi.
Queue Işlenmegine garaşýan işleriň sanawy
Freeware Mugt üpjün edilýän programma üpjünçiligi
Document Kompýuter resminamasy, programma üpjünçiligi programmasy tarapyndan döredilen faýl
Social Networking Habarlary, teswirleri we beýleki maglumatlary paýlaşyp wirtual jemgyýet döretmek üçin internetden peýdalanmak.
Function Funksiýa, baglanyşykly, bir işi ýerine ýetirmek üçin ulanylýan guramaçylykly, gaýtadan ulanylýan kodlar toplumydyr.
Wi Fi Toruň üsti bilen simsiz aragatnaşyk üçin ulgam
Hypertext Gipertekst, kompýuterde ýa-da okyjynyň derrew girip bilýän beýleki tekste salgylanmalary bolan tekstde görkezilýär.
Plug In Baş sahypa programmasynyň özüni üýtgetmän, baş programma täze funksiýalary goşýan kompýuter programma üpjünçiligi.
Password Parol, kompýuter ulgamynda ulanyjyny tassyklamak üçin ulanylýan nyşanlaryň hatarydyr.
Flash Drive “Flash Drive” maglumatlary saklaýan we geçirýän göçme USB diskiň bir görnüşidir.
NET NET, programma üpjünçiliginiň üsti bilen maglumatlary, adamlary, ulgamlary we enjamlary birleşdirmek üçin Microsoft web hyzmatlary strategiýasydyr.
Security Kompýuter ulgamlaryny we maglumatlary zyýandan, ogurlykdan we rugsatsyz ulanmakdan goramak
Export Maglumat bazasyndan ýa-da resminamadan geçirmek
Buffer Maglumatlary wagtlaýyn saklamak üçin ulanylýan RAM-yň bir bölegi
Junk Mail Gerek däl e-poçta soralmaýan täjirçilik elektron poçta
URL Domen ady URL-iň bir bölegi bolup durýar (Bitewi çeşme tapyjy.)
Mouse Kompýuter syçanjygy, el bilen tutulýan görkeziji enjam bolup, ýer ýüzüne görä iki ölçegli hereketi kesgitleýär.
Run Out Of Space Programma programmalarynyň ýa-da operasiýa ulgamynyň mundan beýläk hiç zady tygşytlap bilmejekdigini aňladýar.
Output Device Çykyş enjamy, kompýuterden başga enjama ýa-da ulanyja maglumat ibermek üçin ulanylýan islendik enjamdyr.
Cloud Computing Ulanyjy tarapyndan gönüden-göni işjeň dolandyrylmazdan, kompýuter ulgamynyň çeşmeleriniň, esasanam maglumatlary saklamagyň we hasaplaýyş güýjüniň islegi.
Browser Web brauzeri, Bütindünýä Kerebinde maglumat almak üçin programma üpjünçiligi.
Binary Ikilik kody teksti, kompýuter prosessor görkezmelerini ýa-da iki simwol ulgamyny ulanyp başga maglumatlary aňladýar.
File Bilelikde saklanýan baglanyşykly ýazgylar toplumy
Screenshot Ekran suraty, grafika faýly hökmünde saklanyp bilinýän kompýuter stolunyň şekili.
Qwerty Keyboard Adaty ýazuw klawiaturasy
DVD DVD sanly maglumatlary saklamak üçin ulanylýan optiki mediýanyň bir görnüşidir.
Windows Kompýuter (şahsy kompýuter) dolandyrýan operasiýa ulgamy (OS) diýlip atlandyrylýan programmalar ýygyndysy.
Log Out Kompýuterden çykmak
GPS GPS, gury ýer, deňiz we howa arkaly ulanyjylara takyk ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berýän radio nawigasiýa ulgamy.
XML Maglumatlary beýan etmek üçin ulanylýar.
Hyperlink Gipertekst faýlyndan başga ýere ýa-da faýla baglanyşyk
Directory Memoryatda saklanýan kompýuter faýllarynyň sanawy
Runtime Haçan-da bir programma işleýän ýa-da ýerine ýetirilýän mahaly
Graphics Grafika - obýektiň şekili ýa-da wizual şekillendirilmegi
Web Host Web öý eýesi ýa-da web hosting hyzmatyny üpjün ediji, web sahypasyna ýa-da web sahypasyna internetde görmek üçin zerur tehnologiýalary we hyzmatlary hödürleýän iş.
Bit Biraz kompýuterleriň ulanýan iň kiçi maglumatlary.
Phishing Balyk tutmak, gizlin e-poçta ýarag hökmünde ulanýan kiber hüjümdir.
Wireless Iberiji bilen kabul edijiniň arasynda fiziki simli baglanyşyk bolmadyk islendik kompýuter toruny suratlandyrmak üçin ulanylýar
Motherboard Anakart, kompýuteriň ähli böleklerini birleşdirmek üçin ýeke platforma bolup hyzmat edýär
Application Özbaşdak programma ýa-da programma üpjünçiligi bölegi
Cache Specializedöriteleşdirilen bufer ammary hökmünde bölünen RAM ýady
Enter Enter düwmesi, kompýuteriň maglumat setirini ýa-da ýaňy ýazylan buýrugy girizmek üçin signal bermek üçin basylýan klawiatura düwmesidir.
Webmaster Webmaster, web sahypasyny ýöretmek üçin jogapkär adam.
Data Kompýuter maglumatlary kompýuter tarapyndan işlenýän ýa-da saklanýan maglumatlardyr.
Desktop Ulanyjylaryň programmalara, faýllara we bukjalara girip bilýän kompýuteriň esasy ulanyjy interfeýsi.
Unix Güýçli köp wezipeli, köp ulanyjy kompýuter operasiýa ulgamy (OS).
RAM (RAM) kompýuter işleýän wagtynda ulanylýan esasy ýat, wagtlaýyn.
Web Page Internetde maglumat görkezýän sahypa.
Cache Gizlin ýerde saklanýan şol bir görnüşdäki zatlaryň ýygyndysy
Tablet Esasy zatlary etmäge mümkinçilik berýän kiçi, göçme tehnologiýa.
Bit Maglumat ölçeg birligi
File Belli bir kompýuter ýazgysy. Onda tekst ýa-da programma ýaly maglumatlar bolup biler
Domain Domen atlary belli bir web sahypalaryny kesgitlemek üçin URL-lerde ulanylýar.
Drag Bir zady ekranyň bir böleginden beýlekisine geçirmek isleseňiz, ony çekmeli bolarsyňyz.
Lurking Ara alyp maslahatlaşma forumynda onlaýn habarlary okaýan şahsyýeti suratlandyrmak üçin ulanylýan termin
Spreadsheet Elektron tablisasy, gurama derňewi we maglumatlary tablisa görnüşinde saklamak üçin kompýuter programmasydyr.
Peripheral Kabel bilen kompýutere birikdirilen elektron enjamlar
Website Bütindünýä Kerebi webinde bir topar web sahypalaryny saklaýan internete birikdirilen kompýuter
Trash Ulanyjy tarapyndan faýl dolandyryjysynda öçürilen faýllar üçin wagtlaýyn ammar
Peripheral Kompýuteriň periferiýasy, kompýuter üçin giriş we çykyş üpjün edýän islendik daşarky enjamdyr.
Hardware Kompýuter enjamlary, korpus, monitor, syçan we ş.m. ýaly kompýuteriň fiziki bölekleri.
Cyberspace Bütin dünýäde kompýuter torlary
Streaming Akym, bir faýly kompýuteriňize göçürip almagyň ýerine, “hakyky wagtda” aýdym diňlemek ýa-da wideo görmek diýmekdir.
Desktop Nyşanlaryň we penjireleriň peýda bolýan grafiki ulanyjy interfeýslerinde ekranyň meýdany
Computer Maglumatlary saklamak we gaýtadan işlemek üçin programmirläp bolýan elektron enjam.
Virus Kompýuter wirusy, ýerine ýetirilende, beýleki kompýuter programmalaryny üýtgetmek we öz koduny girizmek bilen özüni köpeldýän kompýuter programmasynyň bir görnüşidir.
Hard Drive Gaty disk (HDD) sanly maglumatlary saklamak we almak üçin magnit ammary ulanýan elektro-mehaniki maglumat saklaýjy enjamdyr.
Megabyte 1000 kilobaýta deň bolan maglumat birligi
Bus Awtobus kompýuter böleklerini birikdirmek we olaryň arasynda maglumatlary geçirmek üçin ulanylýan kiçi ulgamdyr
USB Periferiýa enjamlaryny kompýuterlere birikdirmek üçin ulanylýan kompýuter portunyň iň köp ýaýran görnüşine degişlidir.
Storage Saklamak, sanly maglumatlary hasaplaýyş tehnologiýasy arkaly maglumat saklaýjy enjamyň içinde saklanýan prosesdir.
Click Bir gezek basmak, syçanjygy gymyldatmazdan bir gezek kompýuteriň syçanjygynyň düwmesini basmakdyr.
Dynamic Kompýuter terminologiýasynda dinamiki, adatça herekete we / ýa-da üýtgemäge ukyply diýmek, statik bolsa kesgitlenen diýmekdir.
Screen Kompýuteriň tekst we şekiller peýda bolan bölegi.
Gigabyte Takmynan 1 000 000 000 baýt.
Programming Language Kompýuterleri programmirlemek üçin döredilen dil
Dot Matrix Nokat matrisa şekilleri, nyşanlary ýa-da nyşanlary görkezip bilýän nokatlaryň 2D matrisasydyr
Graphics Card Ekranda şekili döredýän kompýuteriň içindäki enjamlar
Bookmark Sahypa belligi, brauzeriňizi belli bir web sahypasyna gönükdirýän ýatda saklanan gysga ýol
Operating System Apparat bilen aragatnaşyk saklaýan we beýleki programmalaryň işlemegine mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi.
Web Specialörite formatlanan resminamalary goldaýan internet serwerleriniň ulgamy.
Syntax Programmirleme diliniň ýazuw we grammatikasyna degişlidir
Comment On Blogda ýa-da sosial ulgamda görýän zadyňyza jogap ýazmak üçin.
CPU Kompýuteriň beýleki böleklerine gözegçilik edýän esasy bölegi
Tag Dil elementini suratlandyryjy üçin umumy termin
Email Bir kompýuterden beýlekisine iberilen poçta habarlary.
Parallel Port Daşarky enjamlary birikdirmek üçin kompýuteriň arkasyndaky rozetka
Browser Brauzer Firefox ýa-da Internet Explorer ýaly programma ..
Bug Bir näsazlyk, islendik kompýuter programmasynda ýa-da apparat ulgamynda näsazlygy aňladýar.
Application Esasy manyda, kompýuteriňizde ulanýan her bir programma programma üpjünçiliginiň bir bölegi.
Laser Printer Lazer printer, teksti we suratlary kagyza geçirmek üçin gönükdirilen şöhläni ýa-da ýagtylygy ulanýan printerdir.
Clip Art Klip sungaty resminama ýa-da başga bir programma import edilip bilinjek suratlaryň ýa-da suratlaryň ýygyndysydyr.
Pixel Kompýuteriň ekranyndaky şekilleri emele getirýän kiçijik nokatlara degişlidir.
Flash Memory Öçürip we elektrik bilen programmirläp boljak kompýuter ýadynyň görnüşi.
Intranet Intranet, maglumat paýlaşýan kompýuter torudyr.
Linux Şahsy kompýuterlerden serwerlere ykjam enjamlara we başga-da dünýäni güýçlendirýän açyk çeşme operasiýa ulgamy.
Qwerty Latyn ýazuw elipbiýleri üçin klawiatura dizaýny
Digitize Kompýuterler tarapyndan okalýan ýa-da işlenip bilinýän format
Ipad “Apple” tarapyndan döredilen planşet kompýuter.
DOC Microsoft Word resminamasy üçin faýl giňeltmesi.
Broadband Bu, bir kabeliň birbada köp mukdarda maglumat alyp bilýän ýokary tizlikli maglumat geçirişine degişlidir.
DNS DNS (Domain Name Service) internet salgylary üçin telefon kitaby ýaly hereket edýär.
Encryption Maglumatlary ýa-da maglumatlary koda öwürmek
Type Klawiatura arkaly maglumat girizmek.
Monitor Signallary alýan we görkezýän enjam
Symbol Adaty ähmiýete eýe bolan özbaşdak alamat
KB, MB, GB Kilobaýtlar, megabaýtlar, gigabaýtlar. Adatça kompýuteriň ýadyny we saklanyşyny ölçemek üçin ulanylýar.
Exabyte “Exabyte” sanly maglumat üçin birlik baýtyň köpdür.
Field Maglumat birliginden ybarat nyşanlaryň toplumy
Backup Aýry saklaýyş enjamynda faýlyň ýa-da katalogyň göçürmesi
Dot Nokat matrisa ekranynda ýekeje pikseldir
Computer Program Kompýuter programmasy, belli bir işi ýerine ýetirmek üçin kompýuter tarapyndan ýerine ýetirilip bilinjek görkezmeleriň ýygyndysydyr
Configure Belli bir maksat üçin düzüň
Icon Papkalar, programmalar we ş.m. nyşany bolan kompýuteriň ekranyndaky kiçijik surat ýa-da surat
Cell Islendik kiçi bölüm
Mac (Macintosh) “Apple” korporasiýasy tarapyndan işlenip düzülen kompýuterleriň bu setirindäki anyk operasiýa ulgamyna degişlidir.
Shift Key Baş harplary we beýleki alternatiw "ýokarky" nyşanlary ýazmak üçin ulanylýan klawiaturada üýtgediji açar.
Justify “Justfy” teksti çep we sag taraplaryň arasynda deňleşdirmek diýmekdir.
ROM Programma ýa-da ulanyjy tarapyndan üýtgedilip bilinmeýän ýat
Media Maglumatlary saklamagyň dürli görnüşlerine degişlidir.
Algorithm Algoritm belli bir işi ýerine ýetirmek üçin döredilen görkezmeler toplumydyr.
DOS DOS (Disk operasiýa ulgamy) ýönekeý tekst buýruk operasiýa ulgamlary
Worm Öz nusgalaryny kompýuterden kompýutere ýaýradýan zyýanly programma üpjünçiligi
Smart Phone Smartfon, jaň etmekden we tekst habarlaryny ibermekden başga-da ösen funksiýany öz içine alýan ykjam telefon.
Widget Maglumatlary görkezýän ýa-da belli bir ýoly üpjün edýän grafiki ulanyjy interfeýsiniň elementi
Modem Modem, maglumatlary geçiriş serişdesi üçin amatly formata öwürýän enjam enjamy
Floppy Drive Diski işletmek üçin ulanylýan enjam
PDF PDF "göçme resminama formaty" diýmekdir. Aslynda, format üýtgedilip bilinmeýän faýllary ýatda saklamaly bolanda ulanylýar
FAQ Jogaplary bilen birlikde ýygy-ýygydan soralýan soraglaryň sanawy (berlen mowzuk hakda)
Portal Çeşmeleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýän web sahypasyna ýa-da hyzmatyna degişlidir
Multimedia Döredip, import edip, birleşdirip, saklap, alyp, redaktirläp we pozup bilýän kompýuter ulgamy
Compile Kompilýator, bir programma dilinde ýazylan kompýuter koduny başga dile terjime edýän kompýuter programmasydyr
Webinar Internet arkaly geçirilen seminar.
Pop-Up Ulanyjynyň programmanyň "Täze penjire" saýlamazdan açylýan penjiräniň bir görnüşi
ZIP Lossitgisiz maglumatlaryň gysylmagyny goldaýan arhiw faýl formaty.
Cybercrime Kiber jenaýatçylygy, kompýuter we tor tarapyndan amala aşyrylýan jenaýat.
Hotspot Ulanyjylara simsiz adapterleri bilen tora ýa-da internete birikmäge mümkinçilik berýän ýer.
Mhz Megahertz. Bu kompýuter enjamlarynyň tizligini suratlandyrýar.
Social Networking Sosial ulgam adamlary gürleşmek, pikirleri we gyzyklanmalary paýlaşmak ýa-da täze dost edinmek üçin birleşdirýän web sahypasydyr.
Javascript “Sun Microsystems” tarapyndan düzülen programmirleme dili
Battery Kompýuteriň elektrik toguny saklaýan we güýji üpjün edýän bölegi.
Undo Köp kompýuter programmalarynda buýruk. Has köne ýagdaýa getirýän resminama edilen soňky üýtgeşmäni pozýar
Copyright Awtorlyk hukugy awtoryň eserini goramagyň kanuny serişdesidir.
Script Belli bir programma ýa-da skript hereketlendirijisi bilen ýerine ýetirilýän buýruklaryň sanawy
Frame Çarçuwa, kompýuter ulgamynda we telekommunikasiýa ulgamynda sanly maglumat geçiriş bölümi
Operating System (Os) Kompýuteri dolandyrýan esasy programma üpjünçiligi
Page Sahypa, sahypanyň tablisasyndaky ýekeje ýazgy bilen suratlandyrylýan, wirtual ýadyň kesgitli uzynlygyndaky blok.
Scan Skaner ulanyp, suratlary we resminamalary kompýuterde goýmak.
Spam Islenilmeýän e-poçta
Website Web sahypalarynyň ýygyndysy.
Modem Kompýuterleri telefon liniýasy bilen birikdirmek üçin ulanylýan enjam
Key Word Indeksirlemekde ýa-da kataloglaşdyrmakda ulanylýan möhüm söz
Settings Kompýuterde bir zady üýtgetmek isleseňiz, sazlamalara gitmeli.
Operating System Kompýuter programmalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän we dürli hyzmatlary berip biljek programma üpjünçiligi
Terabyte Skaner, şekiliň kompýuterde saklanmagyna ýa-da üýtgedilmegine mümkinçilik berýän şekili sanlaşdyrmak prosesini beýan edýän termin.
Development Programma üpjünçiligini döretmek, taslamak, ýerleşdirmek we goldamak prosesine bagyşlanan kompýuter ylmy işleriniň toplumyna degişlidir.
Blog (Web Blog) Web sahypasynda ýerleşdirilen journalurnal ýazgylarynyň sanawyna degişlidir.
Template Deňeşdirmek üçin bir model ýa-da standart
Analog Giriş bilen proporsional çykyşyň bolmagy
Error Message Nädogry düwmä basanyňyzda, käwagt kompýuter size ýalňyş habary iberer.
Boot Hasaplamakda, ýüklemek kompýuteriň başlamagydyr.
Webcam Internet arkaly akym ýa-da wideo ýaýlyma bermek üçin ulanylýan wideo kamera.
HTML Web sahypalarynda ýazylan kompýuter dili.
Hardware Kompýuteriň fiziki bölekleri we ähli degişli enjamlar.
Process Häzirki wagtda kompýuter prosessory tarapyndan işlenýän görkezmeler toplumyna degişlidir
Scroll Aýlamak ekranyň ekranyndaky yzygiderli maglumatlary görkezýär.
Resolution Ekranyň şekilini döretmek üçin ulanylýan dýuýmda ýa-da santimetrde nokatlaryň ýa-da pikselleriň sany
Hard Disk Programmalary we maglumatlary saklamak üçin ulanylýan kompýuteriň içindäki esasy disk.
Shell Operasiýa ulgamynyň hyzmatlaryna girmek üçin ulanyjy interfeýsi.
Folder Papka, köp faýllary toparlara bölüp we kompýuteri tertipläp bolýan ammar ýeridir.
Mouse Pad Syçanjyk, kompýuteriň syçanjygyny ýerleşdirmek we göçürmek üçin ýerdir.
Usb Stick Resminamalaryňyzy saklamak üçin ulanyp boljak kiçijik gural.
Encrypt Maglumatlary şifrlemek, diňe gizlin açara ýa-da paroly bolan adamlar ony okap biler ýaly maglumatlary başga bir görnüşe ýa-da koda terjime edýär.
Database Baglanyşykly maglumatlaryň guramaçylykly organy
PC Card Hasaplamakda, PC Card noutbuk kompýuterleri üçin döredilen kompýuter paralel aragatnaşyk periferiýa interfeýsi üçin konfigurasiýa.
Driver Sürüji, operasiýa ulgamyny we enjamy biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligidir.
Teminal Elektron ýa-da elektromehaniki enjam
Upload Uploadüklemek, kompýuteriňizden internete maglumatlaryň iberilýändigini aňladýar.
Software Programma üpjünçiligi, kompýutere belli bir işi ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän programma.
Key Düwme klawiaturanyň düwmelerinden biridir
Resolution Şekiliň ýitiligine we aýdyňlygyna degişlidir
Kindle Kindle, Amazon tarapyndan işlenip düzülen göçme elektron okyjydyr
Username Kompýuter ulgamynda kimdir birini özboluşly kesgitleýän at
OCR OCR kompýutere skanirlenen şekili okamaga we ony hakyky harplara öwürmäge mümkinçilik berýär.
Unplug Kompýuteriňizi elektrik çeşmesinden aýyrmak.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers